Regulamin zakupów część 2

§ 5 Składanie i realizacja zamówień 

 

1.    Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na Stronie Internetowej Sklepu.

2.    Obligatoryjnym warunkiem dokonywania zakupów w sklepie internetowym jest:

1.    dokonanie rejestracji, w wyniku, której nastąpi aktywacja konta;

2.    złożenie oświadczenia o akceptacji regulaminu;

3.    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi transakcji zawieranych w sklepie internetowym.

3.    Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje:

1.    sposób dostawy;

2.    adres, na jaki ma być dostarczony produkt ewentualnie również adres na jaki ma zostać wystawiona faktura;

3.    sposób płatności.

4.    Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy.

5.    Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

6.    Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy prezentowanym produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki oraz informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

7.    Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

8.    Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na Stronie Internetowej, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

9.    Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostawy Towaru.

10.  Koszty wysyłki Towarów podane są na Stronie Internetowej.

11.  Klient może wybrać następujące formy płatności:

1.    przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za, pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay .

2.    płatność przy odbiorze gotówką. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.

12.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez pocztę, firmę kurierską lub do Sklepu. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa.

13.  Zamówione przez Klienta towary będą dostarczone:

1.    na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu

14.  Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

1.    Poczta Polska, przewidywany czas dostawy:

·      przesyłka priorytetowa 2 dni robocze;

·      przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych;

2.    firma kurierska, przewidywany czas dostawy:

·      1 dzień roboczy;

15.  W przypadku osobistego odbioru w Sklepie, przewidywany czas dostawy wynosi 1 dzień roboczy.

16.  Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny.

17.  Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

18.  W przypadku, gdy realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, Klient może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów albo o jego anulowaniu. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sprzedawca.

19.  Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt Klienta mailem lub telefonicznie na adres lub numer podany na stronie Internetowej Sklepu. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.

20.  W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie Internetowym lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową wysłanego z jego konta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu. W każdym przypadku powstania nadpłaty Klient może otrzymać zwrot gotówki w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu ze Sprzedawcą.

21.  Wszelkie uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego lub dotyczące realizacji składanych zamówień powinny być kierowane drogą elektroniczną, faksem lub telefonicznie na adres lub numer podany na Stronie Internetowej Sklepu.

 

§ 6 Warunki gwarancji 

 

1.    Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. Sklep Internetowy nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.

2.    W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru:

1.    korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji a Sklep Internetowy jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu Internetowego;

2.    korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z prezentacją produktu.

 

§ 7 Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

 

3.    Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres wgalerii@wgalerii.pl, za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Sklepu. Reklamacje te rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. O wyniku reklamacji Sprzedawca powiadomi Klienta tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Klient zastrzeże inną formę kontaktu.

4.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5.    Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy o stwierdzonej niezgodności.

6.    W przypadku reklamacji Towarów żywnościowych obowiązują krótsze terminy składania zawiadomień dotyczących niezgodności towaru z umową. Powyższe terminy są uregulowane przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. Nr 31, poz. 258).

 

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 

1.    Każdy zamówiony w Sklepie Internetowym Towar Konsument ma prawo zwrócić składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy przesłać na adres ul. Wańkowicza 5 lok. 17, 02-796 Warszawa lub na adres e-mail: wgalerii@wgalerii.pl.

2.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:

1.    wystąpienia braku elementów Towaru, które stanowią jego integralną część.

2.    mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: pęknięcie, obicie, zalanie, ślady używania).

3.    Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia odebrania przesyłki.

4.    Zwracany przez Konsumenta Towar powinien być w miarę możliwości opakowany w oryginalne opakowanie i w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Zwracany Towar powinien być zwrócony wraz ze wszystkimi akcesoriami, a także dokumentami wydanymi przez Sprzedawcę.

5.    Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

6.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

7.    Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy zamówień odbieranych przez Konsumenta w Sklepie. Miejsce odbioru produktu skutkuje uznaniem, iż umowa sprzedaży zawarta zostaje w tym sklepie i nie będzie ona uważana za umowę zawieraną na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.). W przypadku odbioru produktu w sklepie, za moment zawarcia umowy rozumie się przyjęcie towaru przez Konsumenta. Przed tą chwilą, Konsument może zrezygnować z zakupu bez żadnych ujemnych konsekwencji.

 

§ 9 Pozostałe prawa i obowiązki.

 

8.    Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy.

9.    Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta Klienta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy.

10.  Sprzedawca chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta drogą mailową na adres podany podczas Rejestracji.


Czytaj dalej