Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „WGALERII.PL”

 

Regulamin Sklepu Internetowego „wgalerii.pl” prowadzonego przez: Agnieszka Wytrykowska, Krzysztof Wytrykowski Galeria „Kawa i Herbata” s.c., 02-798 Warszawa, ul. Kabacki Dukt 8 lok. 1, NIP: 526-26-16-621 Regon: 015148739.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Regulamin Sklepu Internetowego „wgalerii.pl” zwany dalej „Regulaminem” określa zasady postępowania oraz prawa i obowiązki uczestników transakcji zawieranych w Sklepie Internetowym „wgalerii.pl”, działającym pod adresem http://www.wgalerii.pl.

 

§ 2 Definicje

 

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

1.    Sprzedawca - sprzedawcą jest: Agnieszka Wytrykowska, Krzysztof Wytrykowski Galeria Dom-Otwarty s.c., 02-796 Warszawa, ul. Wamkowicza 5 lok. 17, NIP: 526-26-16-621 Regon: 015148739, tel.: 601 305 325, 601 293 044, mail: wgalerii@wgalerii.pl.

2.    Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie.

3.    Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.    Strona – Sprzedawca i Klient.

5.    Strona Internetowa - strona internetowa o adresie http://www.wgalerii.pl. za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym.

6.    Sklep Internetowy - prowadzony przez Sprzedawcę Sklep w Warszawie, w którym zamówienia Towarów składa się za pośrednictwem Strony Internetowej.

7.    Towar - rzeczy ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.

8.    Rejestracja – czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, na stronie serwisu Sklepu Internetowego.

9.  Konto Klienta – podstrona serwisu Sklepu Internetowego, zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym, posiadająca unikalną nazwę login i hasło.

10.  Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

11.  Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

12.  Koszyk – funkcja Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: wybrany produkt, ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, sposób dostawy, itp.

13.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

14.  Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

§ 3 Wymagania sprzętowe

 

1.    Do zrealizowania przez Klienta zamówienia na Stronie Internetowej wymagany jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym umożliwiającym dostęp do internetu za pomocą graficznej przeglądarki internetowej.

2.    W celu swobodnego korzystania ze Strony Internetowej klient powinien:

1.    korzystać z przeglądarki Mozilla Firefox od wersji 9.0 lub Internet Explorer od wersji 8.0;

2.    włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

3.    posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer;

4.    włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows) - dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line.

 

§ 4 Rejestracja, Konto Klienta, Dane osobowe

 

1.    Rejestracja jest możliwa już przy składaniu pierwszego zamówienia.

2.    Klient może zasugerować własny login, który po zarejestrowaniu, wraz z hasłem, zostanie przesłany drogą elektroniczną.

3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu, w przypadku gdy dany login został już wcześniej nadany.

4.    Przed pierwszym logowaniem na Stronie Internetowej Klient składa oświadczenie,
że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Politykę Prywatności Sklepu Internetowego „wgalerii.pl”, Regulamin Sklepu Internetowego, oraz wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Agnieszka Wytrykowska, Krzysztof Wytrykowski Dom-Otwarty s.cjako prowadzącego stronę internetową http://www.wgalerii.pl. podanych przeze mnie danych osobowych, na podstawie udzielonego upoważnienia teraz i w przyszłości, na zasadach i w celach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 2017 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto oświadczam, iż zapoznając się z Regulaminem poinformowany zostałem o prawie do wglądu do moich danych oraz ich modyfikowania oraz usuwania”. 

5.    Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu materiałów informacyjnych i promocyjnych na adres e-mail, podany w trakcie Rejestracji.

6.    Klient uzyskuje dostęp do swojego konta w Sklepie Internetowym po wprowadzeniu Loginu i Hasła.

7.    Konto zawiera dane wprowadzone przez Klienta podczas Rejestracji. W przypadku wystąpienia zmian w zakresie tych danych, klient zobowiązany jest do ich aktualizacji poprzez modyfikację i ponowne zatwierdzenie formularza rejestracyjnego.

8.    Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

9.    W przypadku utraty hasła, klient może je odzyskać, korzystając z opcji „nie pamiętam hasła”, dostępnej na stronie internetowej sklepu.

10.  Sprzedawca przetwarza dane osobowe jako administrator systemu informatycznego na podstawie zgody (upoważnienia) wyrażanej przez Klienta w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 4.

11.  Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 2017 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Klient korzysta z uprawnień przewidzianych ww. ustawie a w szczególności ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo złożenia sprzeciwu.

12.  Strona Internetowa zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa jakie zostały przewidziane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024).

13.  Administratorem danych osobowych Klientów udostępnionych sklepowi wgalerii.pl jest Agnieszka Wytrykowska, Krzysztof Wytrykowski Dom-Otwarty s.c., 02-796 Warszawa, ul. Wańkowicza 5 lok. 17, NIP: 526-26-16-621 Regon: 015148739.

14.  Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto, Klient ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15.  W przypadku Klientów, którzy wybrali spersonalizowaną formę usługi newsletter, ich dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

16.  Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów wykorzystywanych przez Księgarnię w celu realizacji zamówień oraz wysyłki newslettera zostały opisane w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies, która dostępna jest na stronie sklepu wgalerii.pl


Czytaj dalej